Faglaboratorier på byskole

Vi har forvandlet Skolen Ved Søerne fra en traditionel byskole med klasselokaler og hjemmeklasseprincip, til en dynamisk struktur med faglaboratorier og vandreklasseprincip

Fra passive gangarealer til aktive læringsrum

Mange danske skoler er kendetegnet ved deres lange, lige gange. Gange, der i de fleste tilfælde blot fungerer som passive mellemrum, og som skal bringe elever og lærere fra A til B. Men gangarealer rummer et stort potentiale i forhold til udvidelsen af de formelle læringsrum og kan gøres til aktive arealer, der kan bidrage til en mere differentieret undervisning.

Skolen er indrettet ud fra en faglaboratoriestruktur, og alle fag har derfor deres eget faglaboratorium. Første fase er gangarealet for strukturfagsafdelingen (Matematik og Geografi). Billedet nedenfor viser de oprindelige forhold for afdelingen. Rummet er kendetegnet ved en udifferentieret belysning, løst inventar, uæstetiske materialer og generelt slid.

Bygherre
Skolen Ved Søerne. Frederiksberg

Projekt
Re-design af gangarealer for strukturfagsafdelingen

Type
Projektforslag

Oprindelige forhold

Didaktikken som designkompas

I [RUMMETS SPROG] tager vi altid udgangspunkt i didaktikken og pædagogikken som overordnet designparameter, når vi foretager gentænkninger og re-designs af skoler. I tilfældet her, hvor gangarealet er knyttet til fagene Matematik og Geografi, har vi ladet os inspirere af fagenes indholdsbestemmelser og arbejdsmetoder. Og med dette som ekstra “lag” betragter vi selve inventaret som didaktiske objekter og som genstand for den daglige undervisning. Dette har bl.a. betydet, at vægdelinger og øvrigt fast inventar består af forskellige geometriske former; kvadrat, rektangel, trekant, trapez, etc. Således kan arbejdet med geometrien gøres mere virkelighedsnært, og rummet får ikke kun en funktion i forhold til arbejdsmetoder, men også i forhold til det faglige indhold.

Ligeledes har vi, gennem isætning af lange vinduer i øjenhøjde ind til rummene, øget graden af transparens for at skabe en stærkere forbindelse mellem gangarealer og klasserum. Disse vinduespartier fungerer også som udstillingsplads for elevernes produktioner. Ydermere har vi skiftet de massive trædøre ud med semi-transparente glasdøre. Således kan man fra begge sider have en fornemmelse af at være forbundet og få overblik over, hvad der foregår på begge sider. Samtidig sikrer semi-transparens, at man kan arbejde uden at blive forstyrret af visuel og auditiv støj fra aktiviteterne i de tilstødende rum.

Compression and release

Som det kan ses af ovenstående tegning, har vi ligeledes indtænkt et rumligt forløb, hvor gangen “fortættes”, som vi bevæger os længere mod bunden og væk fra indgangen til afdelingen. Fortætningen er proportionel med graden af mennesketrafik og støj. Som vi bevæger os længere og længere ned, mindskes antallet af elever, og lydniveauet falder derved også, og er lavest i bunden. Derfor er også de rumligheder, der inviterer til mere vedvarende fordybelsesarbejde lagt her. Længere fremme i gangen har vi mere luft omkring rumlighederne, der her er indrettet til mere flygtige aktiviteter, hvor kroppene er mere i bevægelse, og støjniveauet, både det visuelle og auditive, er her tilsvarende højere.

Indretningen bygger bl.a. på princippet for ‘compression and release’ defineret af den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright (1867-1959), og på principperne for ‘organisk og biomimetisk arkitektur’, der står helt centralt i [RUMMETS SPROG]s tilgang til fysiske læringsrum.

Gruppearbejde og udstillinger

Vi har etableret i alt tre gruppebåse, hvoraf den sidste har karakter af et mere lounge-præget rum, hvor det er muligt for eleverne at ligge ned og være relativt afgrænset fra de øvrige aktiviteter, der måtte foregå i gangen. Gruppebåsene, der gør det muligt for 4 elever at sætte sig sammen og arbejde på en fælles opgave, giver samtidig gangarealet et mere labyrintisk og hulepræget udtryk, hvor eleverne kan trække sig tilbage fra det øvrige rum.

Samtidig er der i søjlerne indbygget displays, hvor eleverne kan udstille deres produktioner. Eller lærere kan udstille forskellige faglige objekter eller genstande, der knytter sig til fagets kultur og således inspirerer eleverne til at gå på opdagelse og opdage nye sider af fagene.

Med de nye gangarealer får lærerne helt nye muligheder for at differen- tiere undervisningen, da det bliver lettere at dele eleverne op i mindre grupper, når de skal arbejde selvstændigt. Samtidig giver indretningen også eleverne helt nye muligheder for at indtage forskellige krops- positioner, og rummet er derved i langt højere grad end tidligere i stand til at facilitere elevernes forskellige kropslige behov og skiftende arbejdssituationer. Sidst men ikke mindst er rummene blevet meget lysere, da solen nu kan skinne hele vejen gennem gangarealet og ind i klasserummene og vice versa.

Har I også passive arealer eller lange, døde gange på jeres skole, der godt kunne udnyttes meget bedre, mangler I plads, eller er jeres gange bare uinspirerende og intetsigende, så kontakt os.

tlf.: +45 27 14 30 29

email.: kontakt@rummets-sprog.dk